Pravidelné prohlídky

Proč pravidelné prohlídky?

Pro pravidelné prohlídky je několik zásadních důvodů z hlediska provozu i z hlediska bezpečnosti. Hlavním důvodem jsou rostoucí náklady na vytápění během provozu při stejném tepelném výkonu kotle. Příčinou je usazování nečistot na hořáku a výměníku. Tím klesá využití spalného tepla plynu vlivem horšího přenosu do výměníku a vyšší teploty odcházejících spalin.

Dalším podstatným důvodem je bezpečnost provozu.   U atmosférických kotlů navíc při zaneseném výměníku  probíhá spalování plynu nedokonale a vytváří se oxid uhelnatý, který je těžší než vzduch a klesá k zemi. Tady již hrozí otrava oxidem uhelnatým. U kondenzačních kotlů platí výše uvedené, mimo otravu oxidem uhelnatým, protože kotle mají uzavřenou spalovací komoru a jsou tedy nezávislé na vzduchu v místě instalace. U těchto zařízení je mimo zanesený výměník důležité nastavení poměru vzduch-plyn, tedy optimálního spalování, které závisí i na délce odkouření,  jeho čistotě a provedení. Toto seřízení není možné bez speciálního měřícího přístroje. Připočítáme-li faktor další, kterým je nesprávná regulaci teploty v prostoru, ztráty mohou dosahovat až 30% a to již stojí za zvážení… Pokud nebyla na kotli provedena preventivně údržba více než šest let, je pak již velká pravděpodobnost propálení výměníku. Tento osud může mít i hořák a nákladnost jejich výměny by pak mohla představovat nezanedbatelnou částku. Na druhé straně při pravidelném čistění je životnost kotlů velmi dlouhá a provoz spolehlivý. Součástí roční prohlídky je také detekce úniků plynu, které nejsou zjistitelné čichem, protože koncentrace plynu je při nich příliš malá, než aby je mohl lidský nos vyhodnotit. Plyn je lehčí než vzduch a hromadí se v místnostech u stropu. Při určité koncentraci se vytvoří výbušná směs, kterou zapálí i sebemenší jiskra spínačů elektrických obvodů nebo i jiskra nabitého oděvu z umělých vláken.

Z předchozího částečného výčtu vyplývá, že z hlediska spolehlivého provozu a dlouhé životnosti kotle je dobré nechat kotel v pravidelných termínech prohlédnout, vyčistit a seřídit odborným pracovníkem, který je pro tuto činnost vybaven a také pravidelně proškolen.

Obvyklé úkony při prohlídce

Při pravidelné prohlídce kotlů jsou prováděny především kontroly a podle potřeby vyčistění a dostavení zpravidla těchto částí:

 těsnosti rozvodu plynu v kotli,

 těsnosti přívodu plynu,

 tlaku ventilátoru,

 spalinového termostatu,

 expanzní nádoby, dorovnání tlaku,

 elektrické části kotle,

 zapalování hořáků,

 seřízení tlaku plynu,

 čistota hlavního hořáku a elektrod, případně výměna,

 čistoty výměníku, vyčistění usazenin ,

 funkce trojcestného ventilu,

 funkce odvzdušňovacího ventilu,

 funkce tlakového pojistného ventilu,

 dorovnání tlaku topného systému,

 kontrola emisní hodnoty CO2

 kontrola hořčíkové anody v bojleru,

 vyčistění filtrů,

 čistotu bojleru

 a další úkony podle místní potřeby.

Při pravidelně prováděných prohlídkách bude odměnou pro zákazníka klidný spánek a nižší náklady na vytápění, čímž se vedle úspory také uhradí i náklady na pravidelnou údržbu.